Tập đoàn Drake hoan nghênh chi phí quyền của vận động viên đại học-đòi hỏi phải xem xét tức thì

Quyền, các quy định của người Viking nhằm thúc đẩy công lý cũng như cơ hội cho các vận động viên đại học. Andrew Zimbalist, chủ tịch của Drake Group, một tổ chức tập trung vào cải cách hoạt động điền kinh của trường đại học cho biết, các vận động viên đại học của người Viking Chi phí về quyền lợi của người Viking đã quá hạn cũng như cực kỳ quan trọng, ông Andrew Zimbalist, chủ tịch của Tập đoàn Drake, một tổ chức tập trung vào cải cách điền kinh của trường đại học.

Phần mềm bảo vệ quyền của các vận động viên đại học đối với thu nhập không, đại diện đại lý, vốn chủ sở hữu giới tính, chuyển đến một trường mới, đi vào dự thảo thể thao chuyên nghiệp cũng như trở lại trường đại học, có sự linh hoạt của bài phát biểu chính xác như các sinh viên khác, chăm sóc y tế phù hợp như Cũng như bảo vệ trong bốn năm sau khi kết thúc đủ điều kiện, dạy kèm từ bên ngoài bộ phận điền kinh, cũng như bồi thường quốc gia để thực hiện cũng như thực thi các điều khoản này với các hình phạt nghiêm ngặt đối với các vi phạm, ông nói. Nhóm Drake nhiệt tình tán thành dự luật này.

Ông tiếp tục, Nhóm Drake cũng bày tỏ hy vọng rằng việc sửa đổi chi phí sẽ được nghĩ đến trước khi xem xét tại Đại hội lần thứ 118 để giải quyết các vấn đề chủng tộc tốt hơn, cho phép các tổ chức quản trị hợp pháp hóa hạn chế cũng như các hạn chế hợp lý cần thiết để xác định tuyển dụng tuyển dụng Vi phạm, sửa đổi các điều khoản cho phép chi tiêu vô trách nhiệm tài chính, cũng như xác định rõ hơn các nghĩa vụ vốn chủ sở hữu giới của hội thảo cũng như các tổ chức quản trị quốc gia. Nhấp vào ngay tại đây để biết chi tiết về sửa đổi được đề xuất.

Chia sẻ cái này:
Facebook
Twitter
E-mail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *