Hội đồng NCAA DI chuẩn bị cho NIL Chaos

Tuần trước, các thành viên Hội đồng Phân khu I đã thảo luận về tên, hình ảnh cũng như các đề xuất giống như hiện tại trong hệ thống, bao gồm ngày hiệu quả cũng như kế hoạch áp dụng tiềm năng.

Với điều kiện là khả thi để làm như vậy, Hội đồng dự kiến sẽ hành động theo các đề xuất lập pháp liên quan đến tên, hình ảnh cũng như sự giống nhau trong cuộc họp ngày 22-23 tháng 6. Có các quy định tại địa điểm vào ngày 1 tháng 7 sẽ cung cấp tính nhất quán cao hơn trong tên, hình ảnh cũng như cơ hội giống như được cung cấp cho các sinh viên-vận động viên trên toàn quốc khi chỉ định các luật pháp cuối cùng đã có hiệu quả vào khoảng ngày 1 tháng 7.

Hội đồng bày tỏ sự ủng hộ chung để sửa đổi ngày hiệu quả của các đề xuất từ ngày 1 tháng 8 năm 2021, đến ngày 1 tháng 7 năm 2021 hoặc ngay lập tức nếu hành động được thực hiện sau ngày 1 tháng 7.

Chia sẻ cái này:
Facebook
Twitter
E-mail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *